Yksityisyyspolitiikka

Keksit

Verkkosivustomme www.beebijalg.ee käyttää evästeitä paremman käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Voit poistaa evästeet käytöstä milloin tahansa muuttamalla käyttämäsi laitteen selainasetuksia ja poistamalla tallennetut evästeet.

1. Yleiset määräykset

1.1. Tämä tietosuojaseloste säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja tallentaa vastuullinen henkilötietojen käsittelijä Beebi Jälg OÜ (jäljempänä tietojen käsittelijä).

1.2. Tietosuojaselosteen mukaan rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja tietosuojaselosteen käsittelijä käsittelee.

1.3. Tietosuojaselosteen mukaan asiakas on jokainen, joka ostaa tavaroita tai palveluita tietojenkäsittelijän verkkosivuilta.

1.4. Tietojen käsittelijä noudattaa laissa säädettyjä tietojenkäsittelyperiaatteita, muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojen käsittelijä voi vahvistaa, että henkilötietoja on käsitelty lain säännösten mukaisesti.

1.5 Vastuullinen henkilötietojen käsittelijä on Beebi Jälg OÜ, maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot välittää Maksekeskus AS:lle Beebi Jälg OÜ:n valtuutettu käsittelijä.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen

2.1. Henkilötiedot, joita tietojenkäsittelijä kerää, käsittelee ja tallentaa, kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa henkilötietojen käsittelijälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja käsitellä henkilötietoja tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin, jotka rekisteröity suoraan tai välillisesti jakaa tietojen käsittelijälle ostaessaan tavaroita. . tai palveluita verkkosivuilla.

2.3. Rekisteröijä vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomiseksi. Rekisteröijä on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tietojen käsittelijälle antamissaan tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

2.4. Rekisteröity ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille väärien tietojen antamisesta.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu-ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Käyttötilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Tietojen käsittelijällä on edellä mainitun lisäksi oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on henkilötietojen suojaa koskevan yleisasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohta:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai toimenpiteiden toteuttamiseksi ennen sopimuksen tekemistä rekisteröidyn pyynnöstä;

c) henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi;

f) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojattava , varsinkin jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus ja turvallisuus
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - laissa määriteltyjen määräaikojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus - tilausten käsittely

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palveluiden toimivuuden varmistaminen

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus - asiakashallinta

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – taloudellinen toiminta, kirjanpito
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - laissa määriteltyjen määräaikojen mukaisesti

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus - markkinointi

3.5. Tietojen käsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, siirtopalveluita tarjoaville yrityksille.Tietojen käsittelijä on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä. Tietojen käsittelijä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Payseralle.

3.6. Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan tietojenkäsittelijä toteuttaa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojen suoja vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Tietojen käsittelijä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, kuitenkin enintään 7 vuotta.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja tutustua niihin.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja.

4.4 Jos rekisteröity käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

4.5. Rekisteröijä voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteeseen beebyjalg@gmail.com käyttääkseen oikeuksiaan

4.6. Rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle oikeuksiensa turvaamiseksi.

5. Loppumääräykset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 mukaisesti. Kumotaan direktiivi 95/46/EY (yleinen henkilötietojen suojaa koskeva asetus), Viron tasavallan henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädäntö.

5.2. Tietojen käsittelijällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröityjille www.beebijalg.ee -sivuston kautta.
Takaisin blogiin